Jämlikhetspolicy

På Infotiv ska alla bemötas med respekt och ha samma möjligheter och rättigheter. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare där alla medarbetares kompetens och potential tas tillvara. För oss är mångfald ett naturligt inslag i verksamheten, inte minst eftersom team som består av personer med olika bakgrunder och erfarenheter skapar ökad kreativitet och kvalitet.

Diskrimineringslagen ligger till grund för vårt arbete med att förebygga diskriminering på dessa diskrimineringsgrunder:

 • Kön 
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck 
 • Etnisk tillhörighet 
 • Religion eller annan trosuppfattning 
 • Funktionshinder 
 • Sexuell läggning 
 • Ålder  

Vi accepterar inte att någon form av diskriminering, trakasserier eller repressalier förekommer i vår verksamhet. Vi arbetar för att ha en jämn könsfördelning bland både chefer och medarbetare.

På vår arbetsplats innebär det:

 • Att vi har en jämlikhetsgrupp som driver det systematiska arbetet med att förebygga diskriminering.  
 • Att lönekartläggning genomförs årligen.  
 • Att rekryteringspolicy och rekryteringsrutin följs.
 • Att den chef som får kännedom om diskriminering eller trakasserier skyndsamt hanterar frågan, med stöd av HR och/eller jämlikhetsgruppen eller skyddskommittén.  
 • Att alla medarbetare tar ansvar för att säga ifrån när en kollega beter sig olämpligt, eller att kontakta närmaste chef, jämlikhetsgruppen eller skyddskommittén.  
 • Att alla typer av hot och ofredanden polisanmäls.