Mäta yttemperatur utan vidröring – går det?

Ibland går det inte att köpa den tekniska produkt man behöver ”på stan”. Det gäller inte minst tekniska mätsystem. Samtidigt är det viktigt att snabbt komma vidare i projekten, för att så snabbt som möjligt få ut produkter på marknaden. Vad gör man då, om man behöver köpa något som inte finns? Jo, man vänder sig till Infotiv, såklart!

– Nu har vi en kund inom kraftelektronik som behöver ett snabbt mätsystem. Systemet är baserat på icke-kontakt, för att med hög precision kunna mäta temperatur i kortslutna bipolära transistorer med isolerat styre (IGBT), berättar Majid Samani, som också är den som konstruerat lösningen för kunden och i dagarna står inför slutleverans.

PROJEKT FRÅN AX TILL LIMPA

Det rör sig om ett projekt från ax till limpa. Uppdraget har varit att designa, bygga och leverera ett mätsystem som med fototermisk effekt mäter temperatur på nano- och mikrosekundnivå. Men vad är egentligen fototermisk effekt? Och hur fungerar mätningen rent praktiskt? Majid berättar.

– De flesta material har ett temperaturberoende refraktionsindex. När en yta värms så ändras dess refraktionsindex. Genom att ändra refraktionsindex, ändras dess reflektans, eftersom temperaturen ändras. Därför är den relativa reflektansändringen knuten till ändringen i temperatur och dessa fenomen kallar vi för den fototermiska effekten.

MÄTER YTTEMPERATUR UTAN VIDRÖRING

Fototermisk temperaturmätning är en optisk icke-kontaktmetod där yttemperaturen av ett material mäts genom att läsa av intensiteten i fokuset av en reflekterad laserstråle. Temperaturprofilen mäts som en funktion av tid på nano- och mikrosekundnivå.

– Konstruktionen är designad för att med högprecisionsoptik kunna läsa av temperaturen i elektroniska apparater med en responstid på 7 nanosekunder och en spatial upplösning på mikrometernivå. Den består av cirka 50 olika optiska och optomekaniska komponenter, vilka är möjliga att separera och som även inköptes separat inför monteringen, berättar Majid.

FÖRDELAR MED TEKNIKEN

Kommersiella system för temperaturmätning, såsom termoelement, IR-kameror eller fiberoptiska temperaturmätare kan, på grund av långsamma uppdateringstider, inte mäta temperaturer på nano- och mikrosekundnivå. Majid förklarar:

– Infotivs konstruktion för temperaturmätning är alltså ett optiskt system, baserat på icke-kontakt. Responstiden är ungefär 7 nanosekunder och systemet kan alltså läsa av en temperaturprofil mycket snabbt.

HUR SYSTEMET SKA ANVÄNDAS

Systemet är avgörande för ingenjörer och forskare som arbetar med temperaturmätning i elektronisk utrustning inom såväl industriföretag som på forskningsinstitut.

– Systemet är avgörande eftersom man snabbt kan skapa en temperaturprofil för elektroniska konstruktioner och för att man på kortare tid kan optimera design, materialval, livslängd samt även temperaturhantering och temperaturbelastning.

asdf